Ochrana osobných údajov

Vyhlasujem, že udeľujem súhlas so spracovaním všetkých mnou poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, občianskym združením CFO Club-om, so sídlom Podjavorinskej 4, 811 03 Bratislava - Staré mesto, IČO: 42272602, ktorý je prevádzkovateľom osobných údajov, a to pre účely vzniku členstva a aktivít spojených s členstvom v CFO Club-e, a s ich následným spracovaním, a ďalej súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov pre marketingové účely prevádzkovateľa a partnerov CFO Club-u, t.j. zasielaním informácií o organizovaných akciách a iných aktivitách, s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Tento súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak rozumiem, že ho môžem kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä § 28 (napr. právo na opravu nesprávnych údajov, odvolať súhlas, na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania sa skončil a pod.). Vyhlasujem, že súhlasím so zverejnením mnou poskytnutých osobných údajov, a to konkrétne mena a priezviska/obchodného mena, na internetovej stránke CFO Club-u a iných materiáloch CFO Club-u.

Vítame nových
členov:

Fridrich Rácz

CBRE

 

Ján Hollý

Consumer Finance Holding

 

 

 

 

 

Platinoví 
členovia:

Marek
Rešovský


T-Systems
Slovakia

Martin

Štefík

Microsoft

 

Zlatí Členovia:

Petr Ivánek


SPP

Vladimír Fuga

DPD

M. Spišák


MERCK 

Z.Želinská
NESS

Košice

   

 

 

 

     
© 2013 CFO Club Slovakia