Ochrana osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré nám dávate počas akéhokoľvek kontaktu s nami sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Ak ste našim priaznivcom, a registrovali ste sa už naše podujatie, klubové stretnutie, workshop alebo prednášku (ďalej len záujemca), zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (zákon o ochrane osobných údajov).

Aké informácie od Vás zhromažďujeme?

Aby sme vedeli plniť naše poslanie v súlade s prianiami a potrebami našich členov, priaznivcov a partnerov, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Všetky údaje sú následne použité pre podporu Vášho vzťahu k CFO Clubu. Základným predpokladom pre získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním. Záujemca udeľuje CFO Clubu odoslaním registračného formulára, prihlášky alebo kontaktného mailu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov v súlade s týmto dokumentom. Tento súhlas udeľuje do jeho odvolania, max. na dobu fungovania CFO Clubu.

CFO Club zhromažďuje údaje od záujemcov viacerými spôsobmi. Niektoré údaje sa zhromažďujú pri registrácii členov CFO Clubu, kedy nám člen poskytuje svoje krstné meno, priezvisko, zadáva email a telefónne číslo a fakturačné údaje pre umožnenie priameho kontaktu pri využívaní výhod svojho členstva. Iné údaje evidujeme pri registrácii na naše podujatia. Potvrdením účasti a zaslaním údajov (meno, priezvisko, email a fakturačné údaje) sa stávate registrovaný záujemca. Takýto záujemca bude zároveň zvýhodňovaný pri pozvánkach na naše podujatia a rôznych promo akciách. Pri každom kroku sa CFO Club riadi platnou slovenskou legislatívou a svojimi stanovami.

Ako s nimi nakladáme?

So zaistením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov/sprostredkovateľov (účtovníci, administratívna výpomoc, poskytovatelia dátových úložísk a softvérových aplikácií…). Uzatvárame s nimi písomné zmluvy, v ktorých je zakotvená povinnosť chrániť vaše osobné údaje. Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takú povinnosť ukladá zákon (napr. v prípade kontroly). Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou najmodernejších technológií a takisto sme prijali a udržiavame rôzne technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú ich zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu.

Kde si môžem zmeniť, aktualizovať a odstrániť svoje osobné informácie?

Záujemca môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: registracia@cfoclub.sk. Súhlas zanikne v lehote najneskôr do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad, príjmový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

 

Ako sa môžete odhlásiť z našej databázy?

Ak si neprajete naďalej dostávať Newsletter od CFO Clubu, môžete sa odhlásiť z databázy kliknutím na „odhlásenie” v dolnej časti Newslettra alebo zaslaním požiadavky na registracia@cfoclub.sk.